Прием в първи клас

 

Уважаеми родители,

В началото на 2017 година Столичен общински съвет с решение №83/ 23.02.2017 г. въведе Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.(системата може да бъде намерена на сайта на СОС/ заседания/ заседание №29 от 23.02.2017 г. / т.4 )

В съответствие с тази система се въвеждат критерии за прием в първи клас. На училищата е предоставена възможност за определяне на допълнителни училищни критерии. С решение на педагогическия съвет в 14 СУ е приет критерий:

-обучение в детски градини, намиращи са на прилежащата до 14 СУ територия- 20 точки.

В приложението е описана и показана прилежащата до училището територия. На тази територия се намират три детски градини:45 ЦДГ, 53 ОДЗ и 99 ОДЗ.

Изменя се графикът за прием. Подаване на документи за прием 18.04.-19.05.2017 г. Обявяване на приети-02.06.2017 г., 17.00 ч.

Не се променят документите за прием. Подалите ги до сега родители не трябва да подават други допълнително, освен удостоверяващи факти по социалните критерии.

Както вече ви уведомихме на 20 април 2017 г. от 18.00 часа в училището ще се проведе информационна родителска среща с ръководството на училището и учителите в I-ви клас.

С уважение: Ернест Георгиев

директор на 14 СУ

 

Граници на определената за 14~Т0СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ прилежаща територия за прием в I-ви клас:

 

Вижте картата и допълнителна информация в прикачения файл.

Всички необходими документи.